องค์ความรู้
 
ลำดับที่
ชื่อองค์ความรู้
1 สถิติเพื่อการวิจัย
2 การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
3 สรุปองค์ความรู้“การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”