ทำเนียบรุ่น/ศิษย์เก่า
 
 
 
แผนการดำเนินงานสาขา
 

Username

Password

ลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE
 

 

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสาร

 

 

 

 

 

อาจารย์และบุคลากรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์นงลักษณ์  เรืองวิทยาภรณ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาตราจารย์ระดับ 8

(ประธานหลักสูตร)

      การศึกษา :-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

                     -บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน) วิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

อาจารย์ปวีณา  โทนแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์ระดับ 7

      การศึกษา :-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                     -เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่

 

 

อาจารย์วิชิต  วิญญูกุล

ตำแหน่ง : อาจารย์ระดับ 7

      การศึกษา : -การศึกษามหาบัณฑิต(เทคโนโลยีและสื่อสารฯ)

                       มหาวิทยาลัยนเรศวร

                      -วิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

อาจารย์นิพนธ์  เพชระบูรณิน

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์)

      การศึกษา :-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                     -เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์การคลัง) 

                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

อาจารย์วิศาล  บุญประกอบ

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์)

      การศึกษา :-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร)

                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                     -เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกริก  

 

 

อาจารย์จตุพร  จันทร์เพชร

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์)

      การศึกษา :-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                     -เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 

 

อาจารย์พิมพ์พร  เกษดี

ตำแหน่ง : พนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์)

      การศึกษา :-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

                     -เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร