แผนการดำเนินงานสาขา
 

Username

Password

ลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE

 

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสาร

 

 

 

กิจกรรม

 

  

 »สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมนโยบายการออมของชุมชน ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556........

»สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน แบบมีส่วนร่วมกับ บริษัทเขาค้อทะเลภู อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2556.....

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนจบเศรษฐศาสตร์ แล้วทำงานอะไร

  
  ผู้ที่เรียนจบด้านสาขาเศรษศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานในธนาคาร เจ้าของธุรกิจส่วนตัว นักวิจัย นักวิชาการด้านธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจ สถาบันการเงินทั่วไป อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในตลาดแรงงานยังมีความต้องการนักเศรษฐศาสตร์อีกมาก ผู้ที่เรียนจบทางด้านนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลายประเภทในหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานของราชการ  รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน บริษัท ห้างร้านต่างๆ องค์กรพัฒนาเอกชน และถ้าได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางสาขาเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์และมีความสามารถในการบริหารงานจะสามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจนถึงระดับบริหารสูงสุดในหน่วยงานนั้นหรืออาจเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
   อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ นักธุรกิจ นักบริหาร นักวิเคราะห์ระบบ นักวิจัย  นักวางแผน   นักการธนาคาร   นักการเงิน   นักการคลัง   นักสถิติ   นักการแรงงาน เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน  เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่บุคคล  เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์