ทำเนียบรุ่น/ศิษย์เก่า
 
 
 
แผนการดำเนินงานสาขา
 

Username

Password

ลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE
 

 

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสาร

 

 

 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับบริษัทเขาค้อทะเลภู

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม กับบริษัทเขาค้อทะเลภู อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2556 โดยได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่2 ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน และการบริหารจัดการของบริษัทเขาค้อทะเลภูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับชุมท้องถิ่นให้กับนักศึกษา โดยเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนัก กล่าวคือ การแนะนำองค์ความรู้ท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานต่างๆ เช่น การปลูกพืชพันธุ์นานาชนิดเลือกสวน ไร่นา พืช ผัก สมุนไพรนานาชนิด หลากหลายด้วยผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบูรณาการความรู้สมัยใหม่อย่างกลมกลืน และเป็นรากฐานสำคัญของการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน