ทำเนียบรุ่น/ศิษย์เก่า
 
 
 
แผนการดำเนินงานสาขา
 

Username

Password

ลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE
 

 

 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย/วารสาร

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต) เป็นหลักสูตรหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2552  ซึ่งแต่เดิมอยู่ในส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  ได้ผ่านการอนุมัติจากสถาบันราชภัฏในขณะนั้น และผ่านการรับรองวุฒิปริญญาจาก ก.พ. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2540  ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  โดยได้ทำการเปิดสอนในปีการศึกษา 2542 ก่อนที่จะเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ซึ่งเปิดสอนนักศึกษาในภาคปกติ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา

     "ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  สามารถวางแผนและวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน"

 

 

วิสัยทัศน์

     พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเข้มแข็ง และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

 

พันธกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  ดังนี้

     1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา  รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคม

      3. บริการให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้ชุมชน

      4. สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา

      5. ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณธรรมและมีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธกิจเฉพาะด้าน

 

     1. ด้านการบริหารและการจัดการ    หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจะเน้นการบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ  โดยให้อาจารย์ และบุคลากรทุกระดับในโปรแกรม มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการบริหารและจัดการทางธุรกิจ  ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการให้เหมาะสม  จัดให้มีการประเมินบุคลากรในโปรแกรมเป็นระยะๆ เพื่อจะได้มีการปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ
 
     2. ด้านการผลิตและการพัฒนาบัณฑิต    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจะผลิตบัณฑิตในสาขาที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม  จัดการศึกษาในหลายรูปแบบในทุกระดับ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านบริหารจัดการใหม่ๆ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ของสถาบันในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยอื่นๆ เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น รวมถึงการจัดให้คณะเป็นศูนย์กลางการบริการการเรียนรู้และให้การศึกษาอบรมทางด้านการจัดการและธุรกิจ  

     3. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน    หลักสูตรเศรษฐศาสรบัณฑิตจะช่วยให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  โดยเข้าไปเรียนรู้ปัญหาและให้คำแนะนำโดยนำความรู้ทางด้านการบริหารจัดการไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

     4. ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจะจัดให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เห็นคุณค่า  มีความซาบซึ้งและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองโดยผ่านกระบวนการศึกษาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  และคณะฯ จะนำเอาวัฒนธรรมอันดีงามมาสืบสานให้อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา ใช้และปฏิบัติในสถานศึกษาตามลักษณะในโอกาสอันควร  ศึกษา  ค้นหาคำอธิบายที่ถูกต้องให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ

    5. ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจะจัดให้มีกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร  ให้นักศึกษาได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยนำความรู้ทางด้านการบริหารจัดการไปปรับใช้ในการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

    6. ด้านการสร้างองค์ความรุ้ชุมขน    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตจะจัดให้มีการใช้กระบวนการวิจัยและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับท้องถิ่น  โดยให้คณะฯ เป็นผู้นำทางด้านการบริหารจัดการในท้องถิ่น  ศึกษาพัฒนาความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น  ทำให้วิถีชีวิตของคนภาคเหนือตอนล่างในอดีตและปัจจุบัน เชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน  สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  ทั้งอาชีพอิสระ และการปฏิบัติงานในภาคเอกชน  รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

     2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี  มีคุณธรรม และทักษะเพียงพอที่จะสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนในท้องถิ่น

    3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้  และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงต่อไป  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ